Facebook yukyu / ugo - foriio
logo
polaroid
WEBエンジニア
バックエンドエンジニア
フロントエンドエンジニア

yukyu / ugo

日本
Webアプリケーションエンジニア/Rails/Nextjs/ 上級VR技術者
logo
polaroid
WEBエンジニア
バックエンドエンジニア
フロントエンドエンジニア

yukyu / ugo

日本

Webアプリケーションエンジニア/Rails/Nextjs/ 上級VR技術者 アプリケーション、フォント、ロゴなどを作成してます。